Hanna Hanć

Więcej informacji

Tomasz Borucki

Więcej informacji

Jakub Lesiński

Więcej informacji

Paweł Mroczkiewicz

Więcej informacji

prof. Aneta Zelek

Więcej informacji

prof. Henryk Mruk

Więcej informacji

prof. Maciej Błaszak

Więcej informacji

Henryk Sawka

Więcej informacji

Zapoznaj się z nami! Motywując innych motywujemy także siebie!

Zapraszamy do rozmowy, która wcale nie musi zakończyć się wraz z przeczytaniem lektury – może być z naszej strony kontynuowana w bezpośrednim kontakcie.

Pobierz darmowy e-book

500

przeprowadzonych szkoleń

10.000

studentów

20

Szkoleń tematycznych

Hanna Hanć

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego (1985), Helsinki Business School of Economics i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (exMBA 2002), konsultantka biznesowa z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami przechodzącymi proces restrukturyzacji w szczególności w rezultacie prowadzonych procesów prywatyzacyjnych.

Urodzona w Polsce, posiada bogate doświadczenie zawodowe o charakterze międzynarodowym poprzez pracę w Hiszpanii, Argentynie, Luxemburgu, krajach skandynawskich, Rosji w różnych dziedzinach: transportu międzynarodowego, działalności związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych, aranżacją finansowania celowego, wprowadzaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (ERP, CRM, PM, PPM).

Bazując na doświadczeniu transformacji polityki rachunkowości do standardów międzynarodowych – świadczyła usługi z zakresu zamówień publicznych, budżetowania i kontroli kosztów w branży żeglugowej, transportowej, dla realizacji projektów infrastrukturalnych, produkcji farmaceutycznej, organizacji podmiotów gospodarczych od podstaw, z włączeniem zasad długo- i krótkookresowego planowania. Pracując dla różnych podmiotów zajmowała się wdrażaniem informacyjnych systemów zarządczych w obszarach księgowości, obrotu magazynowego, sprzedaży, nadzoru i kontroli technicznej urządzeń.

W wyniku prowadzonej działalności blisko współpracowała z bankami i instytucjami finansowymi, a także doradcami prawnymi przy aranżacji finansowania celowego dla różnego rodzaju podmiotów. Doświadczenie branżowe obejmuje: gospodarkę morską, turystykę, budowę dróg, produkcję farmaceutyczną (z włączeniem badań i rozwoju oraz produkcji substancji czynnych do produkcji leków), sektor kreatywny w powiązaniu z działalnością pro publico bono, usługi edukacyjne oraz prowadzenie szkoleń.

Bogate doświadczenie zostało ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską (2019 r.), umożliwiając świadczenie usług związanych z ekspercką oceną projektów zgłaszanych do finansowania unijnego oferowanego przez Agencję Wykonawczą dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a także w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Niebieskiego Wzrostu (gospodarka morska). Zakwalifikowane obszary wiedzy eksperckiej to zarządzanie innowacjami, zarządzanie finansami i inwestycjami oraz zarządzanie biznesem.

Certyfikowany Project Management Professional od 2005 r.

Tomasz Borucki

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia organizacji i zarządzania oraz Public & Business School na George Washington University w Waszyngtonie.

Doświadczony przedsiębiorca, twórca programów szkoleniowych z dziedziny zarządzania projektami i analizy biznesowej, wydawca książek i publikacji na temat nowoczesnego zarządzania, przywództwa i komunikacji.

Promotor kultury projektowej w organizacjach, współzałożyciel PMI Poland Chapter, a także wolontariusz w organizacjach wspierających przedsiębiorczość i rozwój start-upów.

Już w roku 1992, będąc studentem II roku psychologii, założył ze wspólnikami firmę handlową, która skutecznie działa do dzisiaj.

W roku 1999 założył firmę Management Training & Development Center (MT&DC) i przez 21 lat pełnił w niej funkcję członka zarządu. MT&DC stworzyło pierwszy w Polsce szkoleniowy program rozwoju kompetencji dla kierowników projektów o nazwie Project Management Academy, który kończył się certyfikatem Advanced Master in Project Management, nadawanym przez George Washington University.

Project Management Academy była przez blisko 20 lat kuźnią kadr dla wielu projektów w niemal wszystkich branżach gospodarki. Dzięki niej profesjonalne kwalifikacje zdobyło ponad 2500 osób zaangażowanych w projekty w Polsce.

Od roku 2003 jest członkiem założycielem stowarzyszenia Project Management Institute (Chapter Member Warsaw, Poland) i nadal czynnie angażuje się w jego działalność.

Przyczynił się do realizacji pierwszego oraz trzech kolejnych tłumaczeń na język polski A Project Management Body of Knowledge.

W ramach serii wydawniczej Akademia Zarządzania Projektami zostało wydanych 6 branżowych książek, które są dziś uznawane za kultowe.

W latach 2012–2018 pełnił funkcję zastępcy kanclerza ds. kontaktów z biznesem w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Współtworzył profil praktyczny Uczelni oraz uczelniane Biuro Wsparcia Rozwoju i Kariery Studentów w ramach programu „Czas zawodowców”.

Wielki entuzjasta informatycznych narzędzi wspierających zarządzanie projektami. Aktualnie zaangażowany w rozwój Hadrone PPM – pierwszego i jedynego polskiego narzędzia klasy Enterprise PPM.

Prywatnie miłośnik Włoch w każdej odsłonie: od kuchni przez klimat po – szczególnie – motoryzację.

Jakub Lesiński

Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (1995), doświadczony menadżer i certyfikowany kierownik programów/projektów. Pracuje z kierownikami projektów zwinnych i predykcyjnych umożliwiając im zwiększanie harmonii w zespołach i skuteczną maksymalizację wartości w złożonych środowiskach pracy. Tam, gdzie konieczna jest adaptacja metod i rozwiązań z różnych podejść zarządczych i dostosowanie ich do charakteru oraz kultury organizacji.

Doświadczony trener oraz prelegent i autor publikacji z zakresu zarządzania projektami, wykładowca akademicki. Prezes Zarządu firmy doradczej Thoriana sp. z o.o. Zarządza zespołem konsultantów realizujących projekty doradcze w zakresie zarządzania projektami (usługi PMO, interim project management, budowa i wdrażanie metodyk w zakresie zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów, przygotowywanie i uruchamianie projektów i programów, optymalizacja portfeli) oraz definiowania i operacjonalizacji strategii.
Certyfikowany kierownik programów/projektów (ponad 20 lat doświadczenia). Zarządzał ponad dwudziestoma projektami, był członkiem zespołu w kilkudziesięciu innych. Jako trener realizuje szkolenia od 15 lat. Aktywnie uczestniczy jako prelegent i prowadzący panele dyskusyjne w konferencjach dotyczących zarządzania projektami. Wykładowca akademicki zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami.

Skoncentrowany na różnorodnych aspektach przywództwa i skutecznego zarządzania, przede wszystkim w obszarze realizacji złożonych projektów i programów. Zarządzał zespołami od trzech do ponad czterystu osób. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i transformacją organizacji (zwłaszcza w obszarze IT) oraz umożliwianiu rozwoju biznesu poprzez wdrożenia nowych produktów i usług (CRM/Billing). Koncentruje się na doradztwie oraz realizacji wdrożeń z zakresu systemów informatycznych oraz systemów poprawy efektywności pracy w dużych przedsiębiorstwach.
Członek PMI od 2003. Mentor w programie mentoringowym PMI. Asesor projektów kandydujących do nagrody IPMA Project Excellence Award w 2010 i 2011 w Polsce i nagrody globalnej 2018-2022, członek Jury polskiej nagrody w 2013 i sędzia w nagrodzie globalnej 2019. Sędzia w konkursie Global eColaboration Competition 2019-2022.

Paweł Mroczkiewicz

Lider z wizją, inspirujący globalne organizacje do efektywnego stosowania i angażowania zasobów, rozwiązań i zdolności cyfrowych zapewniających tworzenie cyfrowych produktów, usług i doświadczeń klienta poprzez cyfrowe kanały, społeczności i ekosystemy. Promotor biznesu elektronicznego z perspektywą big picture, dzięki czemu efektywnie wspiera zwinną transformację firm zorientowaną na generowanie wartości dla kluczowych interesariuszy.

Posiadacz bardzo długiego stażu, pragmatyczny szef departamentów architektury korporacyjnej z doświadczeniem dla sektorów: detalicznego, hurtowego, farmaceutycznego i badawczego, telekomunikacyjnego, wydobywczego i rafineryjnego, energetycznego oraz finansowego.

Pracował zarówno po stronie doradztwa (w firmach takich jak Accenture, Wipro, Reply oraz prowadząc własne usługi konsultingowe), jak i klienta (m.in. dla Staples, Pepco, Wella), w związku z czym dysponuje sprawdzonym pakietem metodyk adresujących potrzeby zmian organizacyjnych w sposób ustrukturyzowany, a zarazem skoncentrowany i pragmatyczny.

Zawsze gotowy, aby pozycjonować departamenty architektury korporacyjnej na poziomie strategicznym i pozyskiwać dzięki temu wsparcie kluczowych interesariuszy w efektywnym transformowaniu organizacji w obszarach biznesowych i technologicznych.

Specjalizuje się w budowie strategicznych map drogowych, optymalizacji portfela aplikacji oraz definicji modeli operacyjnych, w tym dla architektury korporacyjnej, integracji oraz całego obszaru IT i biznesu, posiada jednak jeszcze szersze doświadczenia dotyczące różnych aspektów szeroko pojętej architektury.

prof. Aneta Zelek

dr hab., prof. ZPSB Aneta Zelek – ekonomistka, wykładowca akademicki i trener kadr menedżerskich; profesor i była rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Jest autorką ponad 250 publikacji naukowych z zakresu ekonomii i zarządzania (w tym głównie ekonomii kryzysu i zarządzania w kryzysie).

Kobieta licznych talentów i pasji; ale największą jej pasją jest „wyjaśnianie ekonomii”. Choć – jak sama twierdzi – w ekonomii nie ma nic pasjonującego, to jednak trzeba ją rozumieć. Dlatego z takim zaangażowaniem od ponad trzydziestu pięciu lat opowiada i pisze o ekonomii i biznesie. Jej studenci i słuchacze zgodnie przyznają jej tytuł „ekonomicznej erudytki”, dlatego tak często nagradzają ją laurami i nagrodami dla najlepszego wykładowcy.

Od lat prowadzi szeroką działalność propagatorską i publicystyczną. Jest stałą komentatorką zdarzeń gospodarczych w mediach. Bezkompromisowo i czytelnie tłumaczy zasady ekonomii racjonalnej, a jej publikacje i wykłady demaskują błędy prymatu polityki nad ekonomią i przestrzegają przed tego konsekwencjami.

Za swoją pracę dydaktyczną, naukową i menedżerską prof. Zelek była wielokrotnie nagradzana przez różne gremia, w tym także samych studentów. Oto najważniejsze dla niej samej laury:

  • Złota Odznaka Gryfa Pomorskiego za zasługi dla regionu;
  • Buława Nestora Przedsiębiorczości Północnej Izby Gospodarczej;
  • nagroda naukowa TNOiK im. Karola Adamieckiego;
  • I nagroda w Konkursie na najlepszego wykładowcę Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie;
  • I miejsce w Konkursie na najlepszego wykładowcę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US Złota Kreda;
  • nagroda w Konkursie na najlepszego wykładowcę Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US Złoty Mikrofon.

prof. Maciej Błaszak

Kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (Stypendium DAAD) i Uniwersytetu w Edynburgu (Stypendium Tempus).

Wykładowca Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu SWPS w Poznaniu i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania, psychologią biznesu i edukacją inspirowaną badaniami nad mózgiem. Członek Zespołu Badań i Innowacji UIC (International Union of Railways) w Paryżu. Od lat prowadzi szkolenia i eksperckie wykłady dla kadry zarządzającej i liderów edukacji. Autor i współautor pięciu monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych.

prof. Henryk Mruk

Absolwent i profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (1970–2018). W latach 2000–2014 pracował na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od października 2018 roku zatrudniony na pełnym etacie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Stypendysta rządu Grecji (1981–1982) i Włoch (1990). Zajmuje się tematyką zachowań konsumentów, przywództwa, ekonomii behawioralnej, strategii, neuronauki, rynkiem zdrowia i farmaceutycznym. Autor wielu publikacji zwartych oraz artykułowych, także popularno-naukowych. Prowadzi blog na własnej stronie: http://www.mruk.edu.pl

Autor publikacji Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa (PWN 2012) oraz współautor pracy Przywództwo. Teoria i praktyka (Rebis 2017).

Wykładowca akademicki na wszystkich poziomach studiów – od licencjackich przez magisterskie po podyplomowe oraz MBA. Prowadził także przez wiele lat własną agencję marketingową Focus. Pracował w kilku radach nadzorczych (m.in. Jedynka – branża budowlana, Delecta – spożywcza, Palarnia Kawy Astra, Rada Społeczna Szpitala im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu). Jest promotorem 39 doktorów. Miłośnik pszczół – nawet współautor Encyklopedii pszczelarskiej.

Henryk Sawka

Znakomity polski rysownik i satyryk. Debiutował w tygodniku „itd.”, rysował we Wprost, Polityce, obecnie współpracuje z Newsweekiem. Laureat najbardziej prestiżowych nagród: „Złotej Szpilki” i „Złotego Medalu Satyrykonu”. W 2020 roku ustanowił Rekord Polski w rysowaniu rysunków na czas, wykonując ich 61 w godzinę.

Laureat pierwszej edycji Nagrody Artystycznej i Ambasador Szczecina. Wnikliwy obserwator sceny politycznej i obyczajów Polaków. Przywiązuje dużą wagę do tekstu twierdząc, że rysunek bywa pretekstem do dymka. Rysując korzysta z technik tradycyjnych oraz nowoczesnych narzędzi multimedialnych. Miłośnik tenisa i jeździectwa – Mistrz Polski Artystów w Ujeżdżeniu. Wielokrotny juror przeglądów kabaretowych i konkursów satyrycznych. Założyciel zespołu „Sawka Klezmer Band”. Autor tekstów satyrycznych i parodii, felietonów radiowych „Panie Sawka weź Pan to narysuj”, filmów rysunkowych „Wstawki Sawki”, „#paniesawka”, „Blok rysunkowy”, „Tydzień z głowy” czy „Cooltura w czasie zarazy”. Komentator „Szkła kontaktowego” w TVN24. Fan: koni huculskich oraz westernowych rasy Quarter Horse; Woody`ego Allena i Quentina Tarantino.Jego oryginalne prace można zobaczyć w autorskiej galerii w Szczecinie, na stronie sawka.pl, „Szkle kontaktowym” w TVN24, programie „Tydzień z głowy” na polsatboxgo.pl i interia.pl oraz oczywiście na łamach Newsweeka.

Tworząc e-book wydawnictwa Impeuts obraliśmy za cele:

Wiedza

Praktycy zarządzania projektami łączący aspekty biznesowe z edukacją

Zespół

Stworzyliśmy zespoły kierowników projektów, którzy dysponują kompetencjami potrzebnymi w dynamicznie zmieniającym się świecie

Doświadczenie

Bazując na naszym doświadczeniu, tworzymy atrakcyjne treści dla nastawionych na rozwój menedżerów

Dobre Praktyki

Poprzez edukację pomagamy biznesowi kierować się najlepszymi praktykami zarządzania projektami